דילוג לתוכן העמוד

ShoppingIL 2024 לעסקים

תנאים והגבלות של ShoppingIL

תנאים והגבלות אלה ('התנאים') נחתמים על יד Google Ireland Limited להלן Google שמקום עסקיה העיקרי הינו בכתובת: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, והישות המסכימה לתנאים הבאים ('הקמעונאי' או 'אתה'), והינם תקפים החל מהתאריך שבו תסכים לתנאים אלה בעת הרשמתך באמצעות מילוי טופס הההרשמה ל-ShoppingIL ו/או החל מיום השתתפותך בתוכנית (לפי המוקדם) ('תאריך התוקף').

כדי להשתתף ב-ShoppingIL, עליך לקרוא את התנאים האמורים ולהסכים להם. אתה מסכים כי עצם הרשמתך ל-ShoppingIL מהווה הסכמה לתנאים אלה. אנא קרא את התנאים בקפידה. אם אינך מבין אותם או אינך מסכים להם, עליך להימנע מלהשתתף.

הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי: (1) ברשותך הסמכות המלאה לחייב את הקמעונאי בתנאים והגבלות אלה ולהעניק את הרישיון שבסעיף 3 לתנאים והגבלות אלה, (2) קראת תנאים והגבלות אלה והבנת אותם, וכן (3) אתה מסכים, בשם הקמעונאי, לתנאים והגבלות אלה. אם אינך בעל הסמכות החוקית לחייב את הקמעונאי, אל תמלא את טופס ההרשמה ל-ShoppingIL.

1.כיצד נרשמים ל-ShoppingIL

1.1 אירוע ShoppingIL צפוי להתקיים השנה (2024) בתאריכים 6‑7.11.2024. על קמעונאים מקומיים המעוניינים להשתתף באירוע ShoppingIL למלא את טופס ההרשמה המצורף כאן. ShoppingIL נועד לעסקים מקומיים בלבד אשר עומדים בכל הקריטריונים המפורטים בטופס ההרשמה ובסעיף 2 להלן. המידע שנמסר במסגרת תהליך ההרשמה חייב להיות מלא ומדויק.

1.2 תקופת הרישום ל-ShoppingIL תתקיים בתאריכים המצויניים בטופס ההרשמה. Google רשאית להאריך או לקצר את תקופה ההרשמה על פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שיהיו שינויים בתקופת ההרשמה, התאריכים המעודכנים יפורסמו במסגרת טופס ההרשמה המופיע באתר לעסקים.

2. התחייבויותך במסגרת ההרשמה ל- ShoppingIL

2.1 בית העסק ירשם ל-ShoppingIL בטופס ההרשמה המפורסם כאמור לעיל.

2.2 כאמור בטופס ההרשמה, מילוי טופס ההרשמה מהווה אישור הקמעונאי באשר לעמידתו בכל קריטריונים המפורטים בטופס ההרשמה, לרבות: בית העסק מאוגד בישראל, לבית העסק אתר למסחר מקוון עצמאי המוכר מוצרים פיזיים המאוחסנים בישראל ונשלחים עד בית הלקוח בפריסה ארצית, המחירים והסליקה באתר הקמעונאי הם בשקלים וניתן להשלים את הרכישה באתר בית העסק. רשימה זו אינה ממצה ו-Google רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול השתתפות בית עסק/קמעונאי שלא עומד בקריטריונים להשתתפות.

בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור, במילוי טופס ההרשמה הינך מצהיר ומתחייב כי המוצרים /ואו השירותים המוצעים על ידך אינם נוגדים את מדיניות הפרסום של גוגל המפורטת בלינק https://support.google.com/google-ads/answer/6316?hl=iw. בכלל זאת, הינך מצהיר ומתחייב כי אינך מוכר ו/או מציע שירותים ו/או מוצרים שאינם מותרים על פי חוק, המהווים תוכן למבוגרים בלבד, אביזרים המשמשים לעישון, כלי נשק ומוצרים בעלי התוויה רפואית שאין להם אישור ממשרד הבריאות.

2.3 גוגל שומרת על זכותה לבדוק בכל עת את הקמעונאי/בית העסק על מנת לוודא כי הוא אכן עומד בקריטריונים המפורטים ובמדיניות לעיל ולהפסיק באופן מיידי את ההשתתפות ב-ShoppingIL של בתי עסק אשר אינם עומדים בקריטריונים המפורטים בטופס ההרשמה, בתנאים אלו ו/או בכללי מדיניות המפורטים לעיל.

2.4 לאחר ההרשמה Google תישלח לך ערכת מדיה הכוללת את מאפייני המותג עבור ShoppingIL ('מאפייני המותג') והוראות כיצד להשתמש במאפייני המותג ('ערכת מדיה'). בנוסף, הנך רשאי להוסיף את לוגו ShoppingIL לדף הבית של אתר הקמעונאי בין התאריכים 5 בנובמבר 2024 עד ה-30 בנובמבר 2024.

3. רישיון ערכת מדיה ומאפייני המותג

3.1 למעט הרישיונות המפורטים בסעיפים 3.2 ו-3.3, אף צד לא יקבל כל זכות או בעלות בזכות יוצרים, פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל קניין רוחני אחר או זכויות קנייניות אחרות ('זכויות קניין רוחני') השייכים לצד האחר או לבעלי הרישיון של הצד האחר.

3.2 'סימני הקמעונאי' משמעותם השמות המסחריים, סימני המסחר, סימני השירות, הסמלים, שמות הדומיין ומאפייני מותג ייחודיים אחרים של הקמעונאי. הקמעונאי מעניק בזאת ל-Google רישיון שאינו נושא תמלוגים, לא בלעדי, ואינו ניתן להעברה להשתמש בסימני הקמעונאי בפורמטים ועל פי המפרטים שיצוינו על ידי הקמעונאי, אך ורק כדי לקדם ולשווק את ShoppingIL, בין התאריכים 5 בנובמבר 2024 עד ה-30 בנובמבר 2024. דבר בהסכם זה לא ייחשב כמעניק ל-Google זכות בעלות כלשהי בסימני הקמעונאי, אשר בכל המועדים יישארו רכושו הבלעדי של הקמעונאי.

3.3 Google מעניקה בזאת לקמעונאי רישיון שאינו נושא תמלוגים, לא בלעדי, ואינו ניתן להעברה להשתמש במאפייני המותג בפורמטים ועל פי התנאים שתציין Google בערכת המדיה, אך ורק כדי לקדם ולשווק את ShoppingIL באתר האינטרנט שציין הקמעונאי בהרשמתו בין התאריכים 5 בנובמבר 2024 עד ה-30 בנובמבר 2024. למען הסר ספק, מאפייני המותג הם אך ורק מאפייני המותג והסימנים של ShoppingIL שנקבעו בערכת המדיה, ואינם כוללים כל שמות מסחריים, סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, שמות דומיין ומאפייני מותג ייחודיים אחרים של Google. דבר בהסכם זה לא ייחשב כמעניק לקמעונאי זכות בעלות כלשהי בסימנים של Google, אשר יישארו רכושה הבלעדי של Google בכל עת.

3.4 הקמעונאי אינו רשאי להעביר את ערכת המדיה לצד שלישי כלשהו. אם נודע לקמעונאי כי צד שלישי מעוניין להשתתף ב-ShoppingIL, ינחה הקמעונאי את הצד השלישי לפנות ל-Google באמצעות תהליך ההרשמה ל-ShoppingIL.

4. הטבות הניתנות על ידי צדדים שלישיים

4.1 במהלך תהליך ההרשמה ל-ShoppingIL, יהיה באפשרותך לסמן כי הנך מעוניין להעביר מידע מסויים אודות בית העסק לצדדים שלישיים לצורך בחינת זכאות לקבלת תו ׳מיוצר בישראל׳ ו/או לצורך בחינת זכאות לקבלת הטבות שמציעים צדדים שלישיים המשתתפים בקידום ShoppingIL, (׳מציעי ההטבות׳). אין כל חובה לבצע סימון כאמור, ואין בהתקשרותך עם מי ממציעי ההטבות כדי להשפיע על השתתפותך ב-ShoppingIL. עוד יובהר כי Google אינה מתחייבת לכך שמציעי ההטבות יציעו לך הטבות כלשהן ו/או יעניקו לך הטבות, לרבות זכאות לתו ׳מיוצר בישראל׳.

4.2 Google אינה אחראית להטבות אשר ניתנות על ידי מציעי ההטבות, ובהתאם לשיקול דעתם בלבד (בין הטבות שיוצעו במהלך תהליך הרישום, ובין הטבות שיוצעו במועד אחר). לקבלת הטבה כאמור עליך להתקשר ישירות עם מציעי ההטבות. יובהר, כי כל טענה או דרישה בקשר עם ההטבות תופנה למציעי ההטבות בלבד.

4.3 באמצעות סימון שהנך מעוניין לקבל מידע ו/או הטבה מאת מי ממציעי ההטבות, הנך מאשר ל-Google או מי מטעמה להעביר את הפרטים אותם הזנת לטופס ההרשמה למציע ההטבה אותו סימנת.

5. תקופה וסיום

5.1 הסכם זה מתחיל בתאריך התוקף וממשיך עד ליום 30 בנובמבר 2024, שבו יפקע ההסכם באופן אוטומטי, אלא אם הסתיים מוקדם יותר בהתאם להסכם זה.

5.2 כל צד רשאי לסיים הסכם זה מיידית על ידי מתן הודעה בכתב לצד האחר, בהתקיים אחד (או יותר) מאלה: (א) כאמור בסעיף 2.3, התברר כי הקמעונאי/בית העסק אינו עומד בקריטריונים ו/או במדיניות המפורטים בטופס ההרשמה ובתנאים אלה;(ב) הצד האחר ביצע הפרה יסודית של הסכם זה וההפרה אינה ניתנת לתיקון, או לא תוקנה על ידי הצד המפר בתוך 20 ימים לאחר שהתבקש לעשות זאת; מבלי לגרוע מן האמור יובהר כי הפרת איזה מהסעיפים 3 ו-6 תחשב להפרה יסודית של הסכם זה (ג) הצד האחר מפר את התחייבויותיו במסגרת סעיף 7 מטה; (ד) הצד האחר מוכרז כפושט רגל, או חדל פירעון או מפורק, או חדל לבצע עסקים באופן אחר, או במקרה שבו אירוע מקביל כלשהו מתרחש לצד האחר בתחום שיפוט כלשהו; או (ה) הצד האחר עובר שינוי כלשהו בבעלות או בשליטה, למעט בהקשר של שינוי מבני פנימי.

5.3 Google רשאית, בכל עת, לדחות ו/או לבטל את אירוע ShoppingIL ו/או לסיים הסכם זה באמצעות מתן הודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, ככל שהנסיבות מאפשרות שליחת הודעה מוקדמת. מובהר כי בנסיבות חריגות או במצבים דחופים אשר אינם מאפשרים את קיום האירוע, Google עשויה לדחות ו/או לבטל את האירוע ללא מתן הודעה מוקדמת.

5.4 כל סעיף אשר על פי תנאיו או במשתמע אמור להישאר בתוקף, יישאר בתוקף לאחר פקיעתו או סיומו של הסכם זה.

6. סודיות ופרטיות

6.1 הגדרה. 'מידע סודי' משמעותו מידע שצד אחד מגלה לצד האחר במסגרת הסכם זה, ומסומן כסודי, או לחלופין מידע שייחשב בדרך כלל למידע סודי בנסיבות העניין. בכך לא נכלל מידע שהיה ידוע כבר למקבל, שהפך לפומבי שלא באשמת המקבל, שפותח באופן עצמאי על ידי המקבל, או שנמסר כדין למקבל על ידי צד שלישי.

6.2 התחייבויות לסודיות. המקבל לא יגלה את המידע הסודי, למעט לתאגידים קשורים (כלומר, כל חברת אם של הצד, או כל ישות אחרת שהצד שולט בה במישרין או בעקיפין, או כל ישות אשר נשלטת על ידי אותה ישות ששולטת בצד) ('תאגיד קשור'), לעובדים, סוכנים או יועצים מקצועיים שצריכים לדעת מידע זה ואשר הסכימו בכתב (או במקרה של יועצים מקצועיים, מחויבים באופן אחר) לשמור על סודיותו. המקבל יוודא כי אנשים וישויות אלה משתמשים במידע הסודי לשם מימוש זכויות ומילוי התחייבויות במסגרת הסכם זה בלבד, ונוקטים זהירות סבירה בשמירה על סודיותו. המקבל רשאי גם לגלות את המידע הסודי כשהדבר נדרש על פי חוק לאחר מתן הודעה סבירה למגלה, אם הדבר מותר על פי חוק. הקמעונאי לא יגלה תנאי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם הורשה לעשות זאת במפורש ובכתב על ידי Google.

6.3 בשום מקרה לא ישתף הקמעונאי מידע אישי ניתן לזיהוי בנוגע למשתמשי הקצה שלו עם Google.

7. הצהרות והתחייבויות

7.1 כל צד מתחייב כי: (1) ברשותו הזכויות והסמכויות המלאות לחתום על התחייבויותיו במסגרת הסכם זה ולבצען, לרבות זכויות מספיקות להענקת הרישיונות במסגרת הסכם זה; (2) החתימה על הסכם זה לא תגרום לו להפר התחייבויות חוזיות כלשהן כלפי צד שלישי; (3) למיטב ידיעתו ואמונתו, כל חומר שסופק על ידו בהתאם להסכם זה אינו משמיץ אדם כלשהו; וכן (4) הוא ינקוט זהירות סבירה וינהג במיומנות סבירה במילוי התחייבויותיו במסגרת הסכם זה.

7.2 הקמעונאי מתחייב כי: (1) הוא יציית לחוקים ולתקנות החלים על השתתפותו ב-ShoppingIL (לרבות, מבלי לגרוע, חוקי פרטיות והגנת מידע מקומיים, ה-U.S. Foreign Corrupt Practices Act משנת 1977, ה-UK Bribery Act משנת 2010, וכל שאר החוקים המסחריים והציבוריים נגד שחיתות שחלים, וכי אתר האינטרנט שלו וההצעות השיווקיות שהוא מעמיד לרשות הלקוחות בקשר ל-ShoppingIL עומדים בכל דרישות החוקים והתקנות החלים); וכן (2) הקמעונאי, לרבות הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים של הקמעונאי לא הציעו, שילמו, הבטיחו או אישרו, וגם לא יציעו, ישלמו, יבטיחו או יאשרו, תשלום כלשהו, במישרין או דרך אדם או ישות אחרים, של דבר מה בעל ערך לצורך זירוז או הענקה של פעולה מיטיבה כלשהי או השפעה על פעולה או החלטה כלשהן בקשר עם עסקיה של Google, למועמד למשרה ציבורית או לפקיד או עובד ממשלתי של גוף בשליטה ממשלתית, של ארגון בינלאומי ציבורי או מפלגה פוליטית.

7.3 שום תנאי, התחייבות או הוראה אחרת אינם חלים על טובין או שירותים המסופקים על ידי מי מהצדדים במסגרת הסכם זה, אלא אם נקבעו במפורש בהסכם זה. בכפוף לסעיף 10.1, שום תנאי משתמע, התחייבות משתמעת או הוראות משתמעות אחרות אינם חלים (לרבות תנאים משתמעים באשר לאיכות מספקת, התאמה למטרה או תאימות לתיאור).

8. שיפוי

8.1 הקמעונאי ישפה את Google כנגד: (א) כל הנזקים והעלויות שנפסקו באופן סופי נגד Google או מי מהתאגידים הקשורים אליה בקשר לתביעה של צד שלישי כי סימני הקמעונאי, הצעה שיווקית שהוצעה על ידי הקמעונאי בקשר עם ShoppingIL, אתר האינטרנט של הקמעונאי או כל חומר שיווקי אחר או חומר אחר שסופק על ידי או מטעם הקמעונאי בקשר עם ShoppingIL או הסכם זה, מפר זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, או אינו עומד בדרישות חוק או תקנה חלים (׳תביעה נגד Google'), (ב) עלויות פשרה שנפסקו נגד Google או מי מהתאגידים הקשורים אליה, שאושרה בכתב על ידי הקמעונאי בקשר עם תביעה נגד Google כאמור, (3) עלויות משפטיות סבירות שהוצאו על פי הצורך על ידי Google או מי מהתאגידים הקשורים אליה בקשר לתביעה נגד Google, וכן (4) עלויות סבירות שהוצאו על פי הצורך על ידי Google לצורך עמידה בהוראות סעיף 8.2, בתנאי ש-(Google: (a מודיעה לקמעונאי על תביעת קניין רוחני נגד Google מיד לאחר שנודע לה עליה; (b) מספקת לקמעונאי מידע, סיוע ושיתוף פעולה סבירים במענה לתביעת קניין רוחני נגד Google כאמור, וגם, כשרלוונטי, בהגנה עליה; וגם (c) נותנת לקמעונאי שליטה מלאה וסמכות בלעדית על ההגנה והפשרה בתביעת קניין רוחני נגד Google כאמור.

8.2 Google רשאית למנות יועץ משפטי משלה, על פי בחירתה ועל חשבונה, כדי לייעץ לה בנוגע להתפתחויות בהגנה על תביעת הקניין הרוחני נגד Google, והקמעונאי יעניק שיתוף פעולה סביר ליועץ משפטי זה על חשבונו של הקמעונאי.

9. הגבלת חבות

9.1 דבר בהסכם זה לא ימנע או יגביל את חבותו של מי מהצדדים בגין: (a) מוות או פציעה גופנית הנגרמים כתוצאה מרשלנות של מי מהצדדים או עובדיהם או סוכניהם; (b) מרמה או מצג שווא במרמה; (c) שימוש לרעה במידע סודי; או (d) כל עניין אחר, במידה שלא ניתן להחריג או להגביל חבות כאמור במסגרת הדין החל.

9.2 דבר בהסכם זה לא יחריג או יגביל את חבותו של הקמעונאי במסגרת סעיף 8 (שיפוי).

9.3 בכפוף לסעיפים 9.1 ו-9.2, אף צד לא יישא בחבות במסגרת או בקשר עם הסכם זה ו/או ShoppingIL (בין אם במסגרת חוזה, עוולה [לרבות רשלנות] או אחרת) בגין אילו מהגורמים הבאים: (e) אובדן רווחים; (f) אובדן חסכונות צפויים; (g) אובדן הזדמנות עסקית; (h) אובדן או השחתת מידע; (i) אובדן או נזק הנגרמים כתוצאה מתביעות צד שלישי; או (j) הפסדים עקיפים או תוצאתיים; שנספגו או נגרמו על ידי הצד האחר (בין אם הפסדים כאמור היו צפויים או בלתי צפויים או במסגרת שיקולי הצדדים).

9.4 בכפוף לסעיפים 9.1, 9.2 ו-9.3, חבותו הכוללת של כל צד במסגרת או בקשר עם הסכם זה ו/או ShoppingIL ( בין אם במסגרת עוולה נזיקית, חוזית או אחרת) מוגבלת ל 50,0000 ש״ח.

10. שונות

10.1 תנאים והגבלות אלו קובעים את כלל התנאים המוסכמים בין הצדדים, וגוברים על כל הסכם אחר בין הצדדים בקשר לנושא. אף צד אינו מסתמך, ואף צד לא יקבל כל זכות או סעד המבוססים, על הצהרה או התחייבות כלשהן (בין אם בוצעו ברשלנות או בתום לב), למעט אלה שנקבעו במפורש בתנאים וההגבלות. אף צד אינו רשאי לבצע הודעה לציבור בנוגע ליחסים שנוצרו באמצעות מסמך זה ללא אישור מוקדם בכתב של הצד האחר. אף צד לא ייחשב כמי שוויתר על זכויות כלשהן מתוקף כך שאינו מממש (או מעכב את המימוש של) זכויות כלשהן במסגרת הסכם זה. תנאים ומקבלות אלו אינם יוצרים יחסי שליחות, שותפות או מיזם משותף בין הצדדים. אף צד אינו נדרש לקנות מוצר כלשהו או לרכוש רישיון למוצר כלשהו מהצד האחר או לקדם את מוצריו של הצד האחר. על תנאים והגבלות אלו יחול החוק הישראלי והצדדים מכפיפים עצמם לסמכותם הבלעדית של בתי המשפט בישראל בקשר לכל מחלוקת (חוזית או לא-חוזית) בנוגע להסכם זה; אך כל אחד מהצדדים רשאי לפנות לבית משפט כלשהו לקבלת צו מניעה או סעד אחר להגנה על זכויות הקניין הרוחני שלו.

10.2 Google עשויה לעדכן את התנאים האלה מעת לעת, למשל על מנת לשקף שינויים באירוע ShoppingIL, מסיבות משפטיות או כדי למנוע ניצול לרעה או נזק. אם Google תשנה באופן מהותי את התנאים האלה, תשלח לך התראה בזמן סביר מראש, כדי לאפשר לך להתעדכן בשינויים, למעט במקרים הבאים: (1) השקת שירות או תכונה חדשים, או (2) בנסיבות חריגות ובלתי צפויות ו/או במצבים דחופים, למשל כדי למנוע ניצול לרעה או כדי להיענות לדרישות משפטיות. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, עליך להפסיק השתתפותך באירוע ShoppingIL, וכן להפסיק כל שימוש בערכת המדיה, מאפייני המותג והסימנים של ShoppingIL.